Лечение на ранен рак на гърдата

Хирургия

 • Операция, запазваща гърдата, и биопсия от най-близкия лимфен възел до тумора. Ако ракът се е разпространил в лимфните възли може да се пристъпи към лимфектомия.
 • Модифицирана радикална мастектомия. В някои случаи може да се извърши и реконструкция на гърда.

Постоперативно лъчетерапия

За жени, които са били подложени на операция, съхраняваща гърдата, се прилага лъчетерапия на цялата гърда, за да се намали шансът за рецидивиране на заболяването. Лъчетерапия може да се приложи и върху лимфните възли. 
При жени с извършена модифицирана радикална мастектомия, може да се приложи радиационна терапия ако са налице следните случаи: 

 • Ракът е бил открит в 4 или повече лимфни възли
 • Ракът се е разпространил в тъканите около лимфните възли
 • Наличие на остатъчен тумор

Постоперативна системна терапия

Системната терапия включва използването на лекарства, които навлизат в кръвообращението и достигат раковите клетки в тялото. Постоперативната системна терапия се прилага, за да се намали шанса от повторна поява на рака след оперативното му отстраняване. Терапията се избира спрямо това дали туморът е:

 • хормон-рецептор позитивен/негативен; 
 • HER2 позитивен/отрицателен;
 • тройно негативен (т.е. хормон-рецептор отрицателен и HER2 отрицателен)
 • Размерът също влияе върху избора на лечение.

При жени преди настъпване на менопауза с позитивен хормон-рецепторен тумор може да не се наложи допълнително лечение или следоперативното лечение може да включва:

 • Хормонална терапия със селективни модулатори на естрогенните рецептори с или без химиотерапия;
 • Хормонална терапия със селективни модулатори на естрогенните рецептори заедно с медикамент, намаляващ нивата на естроген
 • Ароматазни инхибитори заедно с медикамент, намаляващ нивата на естроген, лъчетерапия или отстраняване на яйчниците.  

При жени след менопауза с позитивен хормон-рецепторен рак може да не се използва допълнително лечение или да се премине към терапия, включваща: 

 • Ароматазен инхибитор в комбинация или без химиотерапия;
 • Селективен модулатор на естрогенните рецептори, последван от ароматазен инхибитор в комбинация или без химиотерапия;

При жени с отрицателен хормон-рецепторен рак може да не се използва допълнително лечение или да се премине към:

 • Химиотерапия

При жени с HER2/neu отрицателен тумор следоперативната терапия включва:

 • Химиотерапия

При жени с малък HER2 позитивен тумор, който не се е разпространил в лимфните възли, може да не се налага следоперативна терапия. Ако ракът се е разпространил в лимфните възли или е с голям размер, може да се наложи лечение след операция с:

 • Химиотерапия и таргетна терапия с моноклонално антитяло
 • Хормонална терапия с антиестрогени (ако има данни за позитивен хормон-рецепторен тумор)
 • Конюгати антитяло-лекарство

При жени с тройно-негативен карцином се прилага химиотерапия и според стадия и вида операция и лъчетерапия. Не се прилага хормонална терапия.

Предоперативна системна терапия

Това лечение се използва преди оперативната намеса и цели да намали размерите на тумора.
При жени след менопауза с позитивен хормон-рецепторен рак предоперативната системна терапия може да включва:

 • Химиотерапия. 
 • Хормонална терапия със селективни модулатори на естрогенните рецептори или ароматазни инхибитори за пациентки, които не може да се подложат на химиотерапия;

Жени преди менопауза с позитивен хормон-рецепторен тумор може да изберат да участват в клинично изпитване с хормонална терапия.  
 

При жени с HER2/neu позитивен тумор може да се приема само таргетна терапия или в комбинация с химиотерапия. 

На жени с HER2/neu и хормон-рецептор-негативен тумор (тройно негативен) може да се препоръча:

 • Химиотерапия преди операция 
 • Участие в клинично изпитване на нов химиотерапевтик или моноклонално антитяло. 

Лечение на локално авансирал или възпалителен рак на гърдата

Лечението на този вид рак може да включва комбинация от терапии:

 • Хирургична намеса (запазваща гърдата операция или цялостна мастектомия) с лимфектомия
 • Химиотерапия преди и/или след операция
 • Лъчетерапия след операция
 • Хормонална терапия след операцията за тумори, които са хормон-рецептор-позитивни или с неясен статус
 • Таргетна терапия
 • Клинични изпитвания, които тестват нови лекарства, нови лекарствени комбинации и нови начини на приложение

Лечение на локално рецидивирал рак на гърдата

Терапията при рецидивирал рак в гърдата, в гръдната стена или в близките лимфни възли може да включва:

 • Химиотерапия
 • Хормонална терапия за тумори, които са хормон-рецептор позитивни
 • Лъчетерапия
 • Хирургична намеса
 • Таргетна терапия
 • Клинично изпитване на ново лечение

Лечение на метастазирал рак на гърдата

Възможностите за лечение на метастазирал рак могат да бъдат:

 • Хормонална терапия

При жени след менопауза, които са диагностицирани с метастазирал рак, който е хормон-рецептор-позитивен или с неясен статус, лечението може да включва:

 • селективни модулатори на естрогенните рецептори
 • ароматазни инхибитори 
 • понякога циклин-зависими киназни инхибитори

При жени преди менопауза с метастазирал рак, който е хормон-рецептор-позитивен, лечението може да включва:

 • селективни модулатори на естрогенните рецептори
 • агонисти на лутеинизиращ хормон-освобождаващ фактор или понякога в комбинация със СМЕР
 • циклин-зависими киназни инхибитори

При жени с тумори, които са хормон-рецептор положителни или с неясен статус, преминали лечение със селективни модулатори на естрогенните рецептори и разпространили се в костите или меките тъкани, може да се включат към терапията ароматазни инхибитори, селективни деградатори на естрогенните рецептори или други типове хормонална терапия. 

 • Таргетна  терапия

Ако туморът е хормон-рецептор положителен и не е отговорил на други терапии, може да се приложат моноклонални антитела, mTOR инхибитори или конюгати антитяло-лекарство. Друг вид лечение може да бъде циклин-зависим киназен инхибитор отделно или в комбинация с хормонална терапия.
Ако ракът е HER2/neu позитивен се прилага лечение с моноклонални антитела, тирозин киназни инхибитори. 
Пациентки с метастазирал HER2 негативен тумор с мутации в BRCA1 или BRCA2 гените, лекувани с химиотерапевтици, могат да бъдат подложени на таргетна терапия с PARP инихибитор. 

 • Химиотерапия

На жени с рак на гърдата, който е хормон-рецептор-негативен, не отговаря на хормонална терапия и се е разпространил в други органи или е причинил поява на симптоми, може да им бъде назначена химиотерапия с един или няколко медикамента. 

 • Химиотерапия и имунотерапия

Пациентки с метастазирал рак на гърдата, който е хормон-рецептор негативен и HER2 негативен, могат да бъдат подложени на комбинация от химио- и имунотерапия

 • Лъчетерапия

Прилага се йонизираща радиация, насочена към костите, гръбначния стълб, гърдите или гръдната стена, за облекчаване на симптомите и подобряване на качеството на живот

Други възможности за лечение

Съществуват и други варианти на лечение на метастазирал рак:

 • Лекарствена терапия с бисфосфонати и моноклонално антитяло за намаляване на пораженията и болките в костите, вследствие на метастазите.
 • Свързано с антитяло лекарство при някои пациенти с метастатичен тройно негативен рак на гърдата
 • Клинично изпитване на високодозова химиотерапия в комбинация с трансплантация на стволови клетки
 • Участие в клинични изпитвания, в които се тестват нови противоракови лекарства, лекарствени комбинации и нови начини на приложение.

Лечение на дуктален карцином ин ситу („на място“)

Пациентки, диагностицирани с този тип рак, могат да се подложат на:

 • операция, съхраняваща гърдата, и лъчетерапия с или без селективни модулатори на естрогенните рецептори;
 • цялостна мастектомия с или без селективни модулатори на естрогенните рецептори , като е възможно да се приложи и лъчеление. 


Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова
Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.
Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.
BG-5136/01.2022