Лечение на ранен/локализиран/операбилен рак на гърдата при мъжете

 • Начална операция
 • Адювантна терапия

Начална операция 

Хирургичната намеса при мъже, диагностицирани с рак на гърдата, е обикновено модифицирана радикална мастектомия. При някои случаи се използва запазваща гърдата операция, последвана от лъчетерапия.

Адювантна терапия

След операцията може да се препоръча пациентът да премине курс на лъчетерапия, химиотерапия, хормонална и/или таргетна терапия, за да се елиминират ракови клетки, които може да са останали.

Рак с отрицателен статус на лимфните възли: за мъже с такъв тип рак, който не е разпространен в лимфните възли, адювантната терапия се препоръчва да е подобна на тази при жените, тъй като няма доказателства за различен отговор на терапията при мъже и жени. 

Рак с положителен статус на лимфните възли- за мъже с метастазирал рак в лимфните възли, адювантната терапия може да включва: 

 • Химиотерапия
 • Хормонална терапия със селективни модулатори на естрогенните рецептори  или по-рядко с ароматазни инхибитори. 
 • Таргетна терапия с моноклонални антитела.

Този тип терапии показва увеличаване на преживяемостта при мъже с рак на гърдата, сравнима с тази при жени. Отговорът на пациентите зависи от това дали в тумора има рецептори за хормони, като повечето ракови образувания при мъжете ги имат. Хормоналната терапия обикновено се препоръчва за мъже с рак на гърдата, но може да се наблюдават странични ефекти като горещи вълни и импотентност. 

Лечение на локорегионален рецидивирал рак на гърдата при мъже

При мъже с рецидив, появил се в ограничена област, в близост до първичния тумор, след проведено лечение, съществуват следните възможности за допълнителна терапия:

 • Хирургия
 • Лъчетерапия, комбинирано с химиотерапия
 • Хормонална терапия
 • Таргетна терапия
 • Химиотерапия
 • Операция
 • Лъчетерапия
 • Други възможности за лечение


Лечение на метастазирал рак на гърдата при мъже

Хормонална терапия 

При мъже, които са били диагностицирани с метастазирал рак на гърдата (хормон-рецептор позитивен или с неясен статус относно рецептора), лечението може да включва:

 • Терапия със селективни модулатори на естрогенните рецептори
 • Терапия с ароматазни инхибитори с или без агонисти на лутеинизиращ хормон-освобождаващ фактор. Понякога се прилагат и циклин-зависими киназни инхибитори.

При мъже, чиито тумори са хормон-рецептор позитивни или с неясен статус относно рецептора и са разпространени в костите или само в меки тъкани, след проведена терапия със селективни модулатори на естрогенните рецептори, препоръчителното лечение може да включва:

 • Ароматазни инхибитори с или без агонисти на лутеинизиращ хормон-освобождаващ фактор.
 • Друга хормонална терапия (например антиестроген от групата на селективните деградатори на естрогенните рецептори и др.)

Таргетна терапия

При мъже с метастазирал рак на гърдата, който не е дал отговор на други видове лечение, може да се премине към таргетни лекарства:

 • Моноклонални антитела
 • Тирозин-киназни инхибитори
 • mTOR инхибитори
 • Конюгати антитяло-лекарство
 • Циклин-зависими киназни инхибитори в комбинация с ароматазен инхибитор

При мъже с метастазирал рак на гърдата, който е HER2/neu позитивен терапията може да включва:

 • Таргетна терапия с моноклонални антитела, конюгати антитяло-лекарство или тирозин-киназни инхибитори

Химиотерапия

При мъже с метастазирал рак на гърдата, който е хормон-рецептор-негативен, не отговаря на хормонална терапия, разпространил се е в други органи или са проявени симптоми на заболяването, лечението може да включва химиотерапия с едно или повече лекарства. 

Лъчетерапия

Радиационната терапия може да бъде насочена към костите, мозъка, гърдата или гръдната стена с цел облекчаване на симптомите и подобряване качеството на живот.

Други възможности на лечение

 • Терапия с лекарства- бисфосфонати или моноклонални антитела за намаляване на пораженията и болките в костите, вследствие на метастазите.
 • Участие в клинични изпитвания, в които се тестват нови противоракови лекарства, лекарствени комбинации и нови начини на приложение.

Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.