I-II стадий – Ранен недребноклетъчен рак на белия дроб:

Основният избор е хирургичното отстраняване. То е последвано от адювантна химиотерапия при тумори в стадий II. Радикална лъчетерапия се прилага при централно разположени тумори или тумори по-големи от 5 cm. При невъзможност да се извърши оперативно лечение при стадий I, се препоръчва провеждане на стереотактична аблативна лъчетерапия.

III стадий – Локално авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб:

Този стадий  включва разнородни белодробни тумори, както операбилни, така и неоперабилни и поради тази причина, не е възможно да се препоръча един конкретен вид лечение, който да е подходящ за всички пациенти в групата. Най-удачният подход към лечението на стадий III НДРБД е вероятно да бъде комбинация от различни видове лечение (хирургия, химиотерапия и/или лъчетерапия), наречена мултимодална терапия.

При някои пациенти в III стадий туморът се счита за операбилен, т.е. счита се, че може да бъде напълно отстранен чрез операция (или веднага, или след провеждане на химиотерапия със или без лъчетерапия). При други пациенти туморът се приема за неоперабилен, т.е. хирургично отстраняване не е възможно поради размера, разположението на тумора и засягането на лимфни възли. В тези случаи предпочитано лечение е лъчехимиотерапията. При пациенти, които не могат да понесат едновременно лечение, може да се приложи последователно химиотерапия и след това лъчетерапия.

Имунотерапия също може да бъде включена при определени пациенти.

IV стадий – Метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб:

Метастатичният недребноклетъчен рак на белия дроб се счита за неоперабилен. Основното лечение при пациенти с метастатичен НДРБД, чийто рак не притежава мутации в EGFR и ALK гените или високи нива на протеина PD-L1, е интравенозната химиотерапия, включваща две лекарства (дублетна химиотерапия). При несквамозен тип НДРБД може да се има предвид и добавянето на други химиотерапевтични, таргетни или имуно агенти. При пациенти в лошо общо състояние вариант е приложението на химиотерапия, включваща едно лекарство.

Таргетната терапия е най-подходящият избор за пациентите, чиито тумори имат EGFR или BRAF мутации, или пренареждане на ALK или ROS1 гените.

Пациенти, чиито тумори нямат изменения в гените за EGFR или ALK могат да получат имунотерапия на първа линия, ако туморът демонстрира относително високи нива на протеина PD-L1 (определени чрез молекулярно изследване на туморен материал, получен чрез биопсия) или като последваща линия лечение.

В зависимост от полученото лечение като първа линия и от общото състояние на пациента могат да бъдат предложени допълнителни линии на лечение: химиотерапия, имунотерапия, антиангиогенна терапия, таргетна терапия.

За облекчаване на симптомите, причинени от разпространението на тумора, може да се извърши минимално инвазивна хирургична интервенция или лъчетерапия.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020