Таргетната терапия се различава от стандартната химиотерапия по механизма си на действие, а именно по това, че молекулите, които се използват за таргетна терапия са насочени към специфични за тумора мишени (гени, протеини или тъкани, заобикалящи тумора), свързани с неговия растеж и развитие. Този тип лекарства блокират растежа и разпространението на раковите клетки, като засягат в малка степен нормалните клетки. Наличието на конкретни изменени гени, протеини или други фактори в даден тумор, което се установява чрез провеждане на изследвания, насочва лекарите при избора на подходящо лечение.  Често тези изследвания се наричат изследвания за биомаркери.

Видовете прицелна терапия са многобройни:

  • Инхибитори на ангиогенезата

Процесът на образуването на нови кръвоносни съдове в туморите, които да ги изхранват, се нарича ангиогенеза, а лекарствата, които блокират този процес – инхибитори на ангиогенезата. Този тип лекарства могат да се използват при напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб, като могат да се комбинират с химиотерапия. Представители на този клас лекарства представляват моноклонални антитела, които блокират вид протеин, наречен съдов ендотелен растежен фактор (VEGF) или неговия рецептор, който също е протеин и по този начин предотвратяват образуването на нови кръвоносни съдове в тумора. Така може да убият раковите клетки, които се нуждаят от нови кръвоносни съдове, за да растат.

  • Тирозин киназни инхибитори

Тирозин киназните инхибитори са лекарства, които преминават през клетъчната мембрана и осъществяват действието си вътре в раковите клетки, като блокират сигнали, чрез които раковите клетки растат и се делят.

Съществуват различни видове тирозинкиназни инхибитори:

EGFR инхибитори

Рецепторът за епидермалния растежен фактор (EGFR) e протеин, разположен на повърхността на клетките. Обикновено помага на клетките да растат и да се делят, но в някои случаи, клетките на недеребноклетъчния рак на белия дроб може да имат твърде много такива рецептори. Лекарствата, наречени EGFR инхибитори, могат да блокират сигнала от тези рецептори, който стимулира по-бързия растеж на клетките. Така спират растежа и деленето на раковите клетки. Тези лекарства, под формата на таблетки, могат да се използват в лечението на напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб при наличие на определени мутации в гена за EGFR.  Пациенти, чиито тумори имат EGFR мутации и са получили лечение от първа линия с определени EGFR-инхибитори, се изследват за мутация, наречена Т790M, наличието на която може да обуслови избора на терапия за втора линия.

Лекарства, насочени към клетки с мутации в гена за ALK

Около 5% от пациентите с недребноклетъчен рак на белия дроб имат пренареждане в ген, наречен ALK. Пренареждането в гена за ALK произвежда ненормален ALK протеин, който причинява растежа и разпространението на клетките. Лекарствата, нaсочени срещу клетки с такива изменения, често могат да свият тумори при хора, чиито напреднал белодробен рак има промяна на ген за ALK. Тези лекарства се приемат под формата на таблетка.

Лекарства, насочени към клетки с мутации в ROS1 гена

При около 1% до 2% от пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб се открива пренареждане в ген, наречен ROS1. Тази промяна най-често се наблюдава при хора, които имат аденокарцином и чиито тумори са отрицателни за мутации в гените ALK, KRAS и EGFR. Лекарства, които са насочени към анормалния протеин ROS1 и се прилагат под формата на таблетки, често могат да свият тумори при хора, чиито напреднал белодробен рак има изменения в гена ROS1.

Лекарства, насочени към клетки с мутации в BRAF гена

При някои недребноклетъчни карциноми на белия дроб клетките имат промени в гена BRAF. Клетките с тези промени произвеждат променен BRAF протеин, който им помага да растат. Някои лекарства, насочени към този и свързани с него протеини, могат да се използват заедно за лечение на метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, ако е налице определен тип BRAF генна промяна. Тези лекарства се приемат като таблетки или капсули.

Лекарства, насочени към клетки с мутации в RET гена

В клетките на малък процент от недребноклетъчните белодробни тумори се установяват определени промени в RET гена, които ги карат да произвеждат променен RET протеин. Този необичаен протеин помага на клетките да растат. Лекарства, известни като RET инхибитори, атакуват RET протеина и могат да се използват за лечение на метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, ако раковите клетки имат определени видове мутации в RET гена. Тези лекарства се приемат през устата като капсули.

Лекарства, насочени към клетки с мутации в MET гена

При някои пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, клетките имат промени в MET гена, които ги карат да произвеждат ненормален MET протеин. Този изменен протеин помага на клетките да растат и да се разпространяват. Лекарствата, наречени MET инхибитори, действат, като атакуват MET протеина и могат да се използват при лечение на метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, ако раковите клетки имат определени MET генни мутации.

Лекарства, насочени към клетки с мутации в NTRK гените

Много рядко недребноклетъчният рак на белия дроб може да е свързан с  промени в един от гените на NTRK. Клетките с тези генетични промени могат да доведат до ненормален растеж на клетките и рак. Лекарствата, които се насочват и деактивират протеините, произведени от гените NTRK, могат да се използват при хора с напреднал рак на белия дроб, който продължава да нараства въпреки други лечения и чийто тумор има промяна в гените NTRK.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020